Author Archives: Arek Kowalski

DOCHÓD WYTWORZONY PRZEZ BUDOWNICTWO

W 1980 r. dochód wytworzony przez budownictwo spadł w Polsce do 10,0$, a niższymi wartościami charakteryzowały się Bułgaria 9,0%, NRD 6,9% oraz Rumunia 9,3%. Analogiczne zjawisko zmniejszania się udziału budownictwa w wytworzonym dochodzie narodowym wystąpiło w Czechosłowacji (z 12,7 do

OGÓLNE STWIERDZENIE

Nie można przewidywać bardziej inten­sywnego, nowoczesnego rozwoju rolnictwa oraz zachowania zasobów leśnych przy4- 5% wartości produkcji podstawowej budownictwa na budynki dla tej gałęzi oraz nieznacznie wyższej od 296 na roboty rolne i leśne.Ogólnie trzeba stwierdzić, że zaspokajać gospodarcze i społeczne

PRAWNE ZABEZPIECZENIE

Prawnego zabezpieczania służbom architektoniczno-budowlanym skutecznej działalności regulacyjnej i koordynacyjnej oraz praktycznego akceptowania za­twierdzonych koncepcji autorskich,  w dziedzinach zagospodarowania przestrzennego, inżynierii miejskiej i komunikacji dostosowywania obowiązujących standardów, normatywów, warunków tech­nicznych projektowania, realizacji i eksploatacji do właściwego wykorzystywania terenów budowlanych, przeciwdziałania rozpadowi

WPROWADZENIE REALIZACJI

Wyprzedzania realizacji budynków wyposażeniem terenów w urządzenia i sie­ci instalacji miejskich, a po ich podziale na działki, sprzedaży tych działek odpowiednim inwestorom, lokalizacji nowego budownictwa na terenach wymagających i umożliwiających uzupełnienie zabudowy w małych miastach, śródmieściach miast i w aglomeracjach miejskich,

PROJEKTANCI

Inwestor ma wreszcie obowiązek zawiadomienia organu administracji terenowej 0      oddaniu obiektu do użytku, dołączając oświadczenie kierownika budowy, że obiekt lub określone roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę, a teren jej został doprowadzony do należytego stanu i porządku łącznie

OPRACOWANIE PROJEKTÓW

Opracowywanie projektów stanowi samodzielną funkcję techniczną w budownic­twie (art. 18) i może być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania. Do uzyskania takiego uprawnienia, wydawanego przez urząd wojewódzki, niezbędne jest wykształcenie techniczne i

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Projektanci muszą przestrzegać ustaleń art. 1-17 i są odpowie­dzialni za wykonywanie projektów zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz za należytą staranność tych prac (art. 19).Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, uczestniczące w projektowaniu są obowiązane zapewnić właściwy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą ja­kość robót budowlanych oraz ich zgodność z projektem i przepisami (art, 33, ust. 2),Na placu budowy z,ramienia wykonawcy działalność realizacyjną prowadzi kierownik budowy lub robót, posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia tych funkcji (art. 33, ust,

FUNKCJE KIEROWNICZE

Osoby, sprawujące w wykonawstwie funkcje kierownicze, odpowiadają za wykonywanie tych funkcji zgodne z zasadami współczes­nej wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz za staranne wykonywanie zadań, właściwą ich organizację i jakość (art. 19),Kierownictwo budowy ma obowiązek prowadzenia dziennika budowy, który jest

PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY

Według art. 34 ust. 2 ustawy osoby te swym podpisem potwierdzają przyjęcie powierzonych funkcji oraz odpowiedzialności za spełnianie swych obowiązków zgod­nie z ustaleniami art. 19 (wg zasad współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami i normami oraz z należytą starannością w

OBOWIĄZEK PROWADZENIA BADAŃ

 Mają obowiązek przeprowadzania badań stanu technicznego obiektu, utrzymywania go w należytym stanie, ochrony przed zniszcze­niem lub przedwczesnym zużyciem, Jak też szpeceniem otoczenia (art, 43).Państwowy nadzór budowlany, zgodnie z aktualnie obowiązują­cym prawem budowlanym, ma dwie formy: urbanistyczno-budowlaną oraz techniczno- -budowlaną (art.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Do zakresu jego działalności należą sprawy: nadzoru nad działalnością terenowych organów administracji, planowania prze­strzennego, urbanistyki i architektury, nadzoru urbanistyczno-budowlanego, ar­chitektonicznego i techniczno-budowlanego, gospodarki komunalnej i mieszkanio­wej, gospodarki gruntami nierolniczymi i nieleśnymi, geodezji i kartografii, koordynacji projektowania architektoniczno-budowlanego,w tym zasad i

© 2020
Powered by WordPress | Theme Designed by: http://www.signalboostersuk.co.uk/ | Thanks to 4G boosters for ee, mobile phone signal booster and R4i pour Nintendo 3DS