Kategoria: Działalność polityczna

Czy opłaca się kupować meble z drewna litego

W internecie można dużo przeczytać o meblach z drewna litego. Dojść można jednak do wniosku, że są one przereklamowane a wszystkie ich opisy to nic innego jak chwyty marketingowe. Dużo osób posiada tanie meble i nie psują się one często

DLA IMIGRANTÓW

Dla imigrantów, którzy opuścili kraje o silnych tradycjach feudalnych, wyznaczających raz na zaw­sze miejsce jednostki w hierarchii społecznej, demokracja i wolność polityczna, wolność sumienia i wyznania istniejące w Stanach Zjed­noczonych były częstokroć spełnieniem największych ideałów życiowych. Wiara w doskonałość demokracji

STAN SPOŁECZNEJ ŚWIADOMOŚCI

Obfitość bogactw naturalnych i płodów ziemi stwarzała warunki sprzyjające szybkiemu rowojowi przemysłu. Prowadziło to do utrwalenia się względnie egalitarnego charakteru struktury społecznej i ugruntowania poczucia równości. Wyrażało się to w przekonaniu, że wolna konkurencja otwiera wszystkim obywate­lom drogę do najwyższych

WAŻNY CZYNNIK UTRUDNIAJĄCY

Ważnym czynnikiem utrudniającym polityczne zorganizowanie amerykańskiej klasy robotniczej było również wyjątkowo duże zróż­nicowanie klasy robotniczej pod względem stopnia kwalifikacji i tym samym — pod względem dochodów. Imigranci przybywający do Stanów Zjednoczonych w olbrzymiej większości nie posiadali żadnych kwalifikacji, wielu z

W OGROMNEJ WIĘKSZOŚCI

W ogromnej większości klasa robotnicza Stanów Zjednoczonych rekrutowała się z chłopstwa przybywającego z Europy, nie posiadającego świadomości klasowej, a zdarzało się, że i narodowej. W tej wielonarodowej, wielojęzycznej, obcej sobie masie ludzi dominowały raczej tendencje do solidary­zowania się z grupą

PODZIAŁ NA RASY

Istniał wszak podział na dwie rasy — białą, mającą realne możli­wości społecznego awansu, oraz czarną, której położenie na dnie społecznej hierarchii prawie uniemożliwiało jakikolwiek awans społeczny czy ekonomiczny. W tej sytuacji ludność murzyńska, sta­nowiąca najtańszą siłę roboczą, była w konkurencji

ZAMIAR DOROBIENIA SIĘ

Część imigrantów, dość liczna, przy­była do Stanów Zjednoczonych tylko z zamiarem dorobienia się określonych oszczędności i powrotu do kraju. Z tych też względów była ona zainteresowana przede wszystkim ciągłością zatrudnienia i na ogół nie przejawiała solidarności klasowej w stosunku do

WAŻNY ASPEKT POLITYKI

Ważnym aspektem polityki klas rządzących wobec ruchu związkowego było angażowanie sądów do walki ze związkami zawodowy­mi. Sądy, jako instancje oceniające zgodność strajków, bojkotów lub pikietowania z prawem, wydawały w większości przypadków zakazy prowadzenia takich akcji. Ponieważ w tradycji amerykańskiej owych

POLITYKA WEWNĘTRZNA

Politykę wewnętrzną amerykańskich klas rządzących cechowała też ostrość represji przeciwko organizacjom lewicowym. Za przykład może posłużyć potraktowanie organizacji Przemysłowi Robotnicy Świata (Industrial Workers of the World). Utworzona w 1905 r., podkreślała ona swój klasowy charakter i usiłowała jed­noczyć robotników bez

WŁADZE AMERYKAŃSKIE

Wkrótce władze amerykańskie, obawiając się wzrostu nastrojów radykalnych, zastosowały przeciwko ruchowi socjalistycznemu i komunistycznemu oraz związkom zawodowym ostre represje, które doprowadziły do rozwiązania organizacji Przemysłowi Robotnicy Świata. W rezultacie — zarówno organizacja, pak i polityczna dzia­łalność ruchu związkowego wróciła na

ROZWIJAJĄCA SIĘ KLASA ROBOTNICZA

Rozwijająca się od lat siedemdziesiątych XIX w. klasa robotnicza posiadała dość niejasne wyobrażenie o socjalizmie. Wiara w system amerykański przez długi czas nie miała w Stanach Zjed­noczonych konkurencji, była ideologią większości społeczeństwa. Idee socjalistyczne jako obce, bo przywiezione z zewnątrz,

RADYKALIZACJA ZWIĄZKÓW

Wielki Kryzys, który w Stanach Zjednoczonych od 1930 r. zaczął w istotnym stopniu wpływać na całokształt stosunków między praco­dawcami a pracownikami, stanowi początek trzeciego etapu rozwoju ruchu związkowego w tym kraju. Gwałtowne pogorszenie się eko­nomicznych warunków mas pracujących w okresie