Kategoria: Ekonomika budownictwa

ROZBUDOWA

Rozbudowa jest działalnością inwestycyjną prowadzącą do wzrostu mocy produkcyjnej lub usługowej przez rozszerzenie powierzchni użytkowych w gra­nicach określonych lokalizacji lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Przeważnie przy rozbudowie dokonuje się modernizacji, zmian profilu i technologii produkcji, doprowadza się do obniżenia kosztów

INWESTYCJE CENTRALNE

Inwestycje centralne, podejmowane przez rząd, wymagające zatwierdzenia przez Sejm PRL, dotyczą:rozwoju krajowej-bazy surowcowo-paliwowej i energetycznej; inwestycje tej grupy charakteryzują się szczególnie wysoką kapitałochłonnością i amortyzują się przez długi czas, budowy i rozbudowy wielkiej infrastruktury technicznej; dotyczą one in­westycji komunikacyjnych, wodnych, kompleksowych

KREDYTOWANIE I POMOC FINANSOWA

Kredytowanie i pomoc finansowa państwa dla budownictwa spółdzielczego są dominujące, w budownictwie indywidualnym są możliwe kredyty bankowe, jednak ca­łość kosztów ponosi właściciel. Nakłady inwestycyjne finansuje się dzięki dochodowi narodowemu, a dokład­niej z akumulacji pozwala sprecyzować następujące główne wnioski:   dochód narodowy wzrastał

OGRANICZENIA INWESTYCYJNE

Regres w zakresie akumulacji wystąpił wcześniej, bo w 1977 r,, a był po­przedzony ujemną dynamiką nakładów inwestycyjnych, po raz pierwszy w 1976 r. A więc już wówczas starano się przeciwdziałać kryzysowi, utrzymując dynamikę spo­życia kosztem ograniczeń nakładów inwestycyjnych. Ograniczenia inwestycyjne

PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE

Przedsięwzięcie inwestycyjne charakteryzuje się kompleksowym zakresem rzeczowym, obejmującym inwestycję podstawową oraz wszystkie inwestycje współzależne (wspólne, towarzyszące itp.). I tak np. przedsięwzięcie miejskie w postaci budowy osiedla mieszkaniowego lub jego określonej części, za­pewniającej pełne warunki do zamieszkiwania w nim, obejmuje budowę

KOSZTY INWESTYCYJNE

Nie zalicza się do nich odsetek od kredytów bankowych oraz udziałów wnoszonych na realizację inwe­stycji towarzyszących i wspólnych. Zależnie od uzyskiwanych efektów poniesione koszty inwestycji dzieli się na cztery następujące grupy:  zwiększające     wartość majątku trwałego,   zwiększające    

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Koszty bezpośrednie dotyczą wykonania lub nabycia obiektów majątku trwałego, jak np. budowy obiektu produkcyjnego, kupna budynku mieszkalnego, zakupu maszyny łącznie z kosztem jej transportu, montażu i- uruchomienia, zakupu pojazdu. Jako koszty pośrednie zali­cza się nakłady finansowe poniesione na więcej niż

WSTRZYMANIE INWESTYCJI

1981 r. w związku z kryzysem-najwyższe władze naszego państwa podjęły decyzje wstrzymania licznych realizowanych do tego czasu inwestycji, głównie ze sfery produkcji materialnej. W tej właśnie sferze do końca 1981 r. wstrzymano 991 zadań inwestycyjnych o wartości kosztorysowej 416,5 rald

ANALOGICZNE POSTĘPOWANIE

Analogicznie postępuje się z poniesionymi kosztami niewykorzystanej doku­mentacji projektowo-kosztorysowej, jeżeli przygotowano ją dla jednostek gospo­darki uspołecznionej. W przypadku przedsiębiorstw koszty niewykorzystanej w cią­gu dwóch lat dokumentacji obciążają ich rachunek wyników ekonomicznych. Przy późniejszym jej wykorzystaniu równowartość kosztów zalicza się na

STRATY I ZYSKI INWESTYCYJNE

Straty inwestycyjne dotyczą kar administracyjnych zwią­zanych z działalnością inwestycyjną, kosztów postępowania sądowego lub arbitra­żowego, umorzonych należności, niezawinionych niedoborów materiałowych, maszyn, urządzeń i innych aktywów, strat przy upłynnianiu składników majątkowych naby­tych z funduszów inwestycyjnych, strat losowych.Zyski inwestycyjne natomiast uzyskuje się na

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Działalność inwestycyjna to jeden z podstawowych czynników warunkujących rozwój gospodarki narodowej oraz poziom warunków bytu społeczeństwa. Jest ona > odbiciem stanu gospodarki państwa, kierunków i dynamiki wzrostu gospodarczego.Według [52] w 1975 r. w biurach projektów pracowało 99 tys., w 1978

BADANIE ZJAWISK

‚ Badania zjawisk polityki inwestycyjnej mają charakter dynamiczny, ponieważ na skutek intensywności rozwoju gospodarczego i postępu technicznego trzeba regulować zakres i intensywność inwestowania, odpowiednio programując za­spokajanie odczuwanych potrzeb. Wskazane zjawiska i ich charakter wymagają odpo­wiedniej elastyczności w polityce inwestycyjnej, zapewniającej