Kategoria: Ekonomika budownictwa

ANALIZA KIERUNKÓW INWESTOWANIA

Krótka, ogólna analiza kierunków inwestowania w ubiegłym okresie działal­ności gospodarczej PRL ma na celu uzmysłowienie bezpośrednich związków polityki inwestycyjnej ze zjawiskami gospodarczymi, jakie kształtowały się w przeszłości. Przekonuje ona- jednocześnie o bardzo poważnej roli działalności inwestycyjnej w prawidłowym rozwoju gospodarczym.Analiza wartości

W KOLEJNYCH PLANACH

Lata 1966-1970 doprowadziły do dalszego rozwoju sił wytwórczych przez roz­budowę przemysłu. Uzyskano dzięki temu istotny wzrost mocy e.lektrowni cieplnych, wydobycia węgla kamiennego, produkcji koksu, surówki oraz wyrobów hutniczych, ciągników, włókien syntetycznych, cementu. W okresie trzeciego planu pięcioletniego przy zakładanym przeciętnym wzroś­cie

PO RAZ PIERWSZY

Po raz pierwszy dokonano bardzo szerokiej, obiektywnej analizy niewłaści­wości inwestowania [63] i postanowiono wyeliminować je z dalszej działalności.Już w planie 1971 r. zastąpiono wiele nowych inwestycji modernizacją istnieją­cych zakładów przemysłowych, zwiększono program budownictwa mieszkaniowego, przyznano dodatkowe nakłady na uzbrojenie terenów

ZŁAMANIE ZALEŻNOŚCI

Załamanie działalności inwestycyjnej nastąpiło w 1979 r., w którym nastąpił spadek produkcji globalnej budownictwa do 94,9% w porównaniu z rokiem 1978 (ceny .stałe; w 1978 r. produkcja globalna była wyższa od osiągniętej w 1977 r. o 4,4%), a w 1980

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI

W ostatnich kilkunastu latach jedną z bardzo zaniedbanych spraw była reno­wacja zasobów trwałych. Kierowano nakłady głównie na nowe inwestycje, gdy ist­niejący majątek ulegał dekapitalizacji, a nie modernizowany będzie nas utrzymy­wać w zacofaniu technicznym i technologicznym. Przy obecnej strukturze rodzajo­wej majątku

KONSEKWENCJA KRYZYSU

Konsekwencją ogólnego kryzysu stał się wielki spadek wydajności pracy w pod­stawowej i pomocniczej produkcji budowlanej. W bardzo ograniczonym zakresie wy­korzystuje się potencjał przedsiębiorstw w postaci kosztownych maszyn, obiektów zaplecza produkcji pomocniczej i usług. Nieefektywnie też wykorzystuje się apa­rat techniczny i

DOCHÓD WYTWORZONY PRZEZ BUDOWNICTWO

W 1980 r. dochód wytworzony przez budownictwo spadł w Polsce do 10,0$, a niższymi wartościami charakteryzowały się Bułgaria 9,0%, NRD 6,9% oraz Rumunia 9,3%. Analogiczne zjawisko zmniejszania się udziału budownictwa w wytworzonym dochodzie narodowym wystąpiło w Czechosłowacji (z 12,7 do

OGÓLNE STWIERDZENIE

Nie można przewidywać bardziej inten­sywnego, nowoczesnego rozwoju rolnictwa oraz zachowania zasobów leśnych przy4- 5% wartości produkcji podstawowej budownictwa na budynki dla tej gałęzi oraz nieznacznie wyższej od 296 na roboty rolne i leśne.Ogólnie trzeba stwierdzić, że zaspokajać gospodarcze i społeczne

PRAWNE ZABEZPIECZENIE

Prawnego zabezpieczania służbom architektoniczno-budowlanym skutecznej działalności regulacyjnej i koordynacyjnej oraz praktycznego akceptowania za­twierdzonych koncepcji autorskich,  w dziedzinach zagospodarowania przestrzennego, inżynierii miejskiej i komunikacji dostosowywania obowiązujących standardów, normatywów, warunków tech­nicznych projektowania, realizacji i eksploatacji do właściwego wykorzystywania terenów budowlanych, przeciwdziałania rozpadowi

WPROWADZENIE REALIZACJI

Wyprzedzania realizacji budynków wyposażeniem terenów w urządzenia i sie­ci instalacji miejskich, a po ich podziale na działki, sprzedaży tych działek odpowiednim inwestorom, lokalizacji nowego budownictwa na terenach wymagających i umożliwiających uzupełnienie zabudowy w małych miastach, śródmieściach miast i w aglomeracjach miejskich,

PROJEKTANCI

Inwestor ma wreszcie obowiązek zawiadomienia organu administracji terenowej 0      oddaniu obiektu do użytku, dołączając oświadczenie kierownika budowy, że obiekt lub określone roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę, a teren jej został doprowadzony do należytego stanu i porządku łącznie

OPRACOWANIE PROJEKTÓW

Opracowywanie projektów stanowi samodzielną funkcję techniczną w budownic­twie (art. 18) i może być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania. Do uzyskania takiego uprawnienia, wydawanego przez urząd wojewódzki, niezbędne jest wykształcenie techniczne i