CHARAKTER SPORZĄDZENIA

Jeżeli w trakcie sporządzania rachunku przewiduje się poniesienie nakładów poprzedzających realizację (np. koszty dokumentacji projektowej, prac geologicz­nych, ekspertyz, studiów, pozyskania terenu) i będą one poprzedzać rok przyjęty Jako t = 1, to nakłady te uważa się jako poniesione w roku t = 0.W przypadkach przeprowadzania porównań wariantów, których realizacja dopro­wadzi do efektów produkcyjnych w różnym czasie (np. zakup licencji lub realiza­cja rodzimych prac naukowych), przyjmuje się dla wszystkich wariantów ten sam rok i wówczas:dla każdego wariantu ustala się odrębnie okres obliczeniowy m,  Jako rek t * 1 należy w rachunku przyjąć, wspólnie dla wszystkich rozpa­trywanych wariantów, rok rozpoczęcia realizacji wariantu, który według przyję­tych założeń jest kalendarzowo najwcześniejszy,   okresy m dla pozostałych wariantów wydłuża się o liczbę lat, dzielącą określony rok od wspólnie przyjętego t – 1.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)