CZYNNIKI WARUNKUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI

Inwestycje będą efektywne, gdy rozwiązania projektowe dokumentacji inwesty­cyjnej zapewnią osiągnięcie najwyższych efektów użytkowych optymal­nymi nakładami, a w odniesieniu do zakładów przemysłowych niskich kosz­tów ich produkcji przy. jednoczesnej, wysokiej Jakości. Prawidłowo skon­struowany plan inwestycyjny musi zapewnić odpowiednie proporcje pomiędzy poszcze­gólnymi działami i gałęziami, zabezpieczające możliwie najwłaściwsze warunki za­spokojenia potrzeb społecznych. Wymagany więc Jest taki podział pomiędzy inwe­stycjami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi, przy którym przy rozwoju produkcji zasobów wytwórczych zapewni się jednocześnie odpowiedni wzrost artykułów kon­sumpcyjnych oraz optymalne rozmiary budownictwa mieszkaniowego, społecznego, usługowego, kulturalnego, służby zdrowia.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)