DALSZE WYMAGANIA

Dalsze wymagania dotyczą:odpowiedniego podziału nakładów pomiędzy poszczególne regiony i woje­wództwa, pełnego wykorzystywania posiadanych zasobów naturalnych, przestrzega­nia zasad ochrony środowiska,zachowania odpowiedniego stosunku inwestycji szybko rentownych do bar­dziej kapitałochłonnych o dłuższych cyklach inwestycyjnych; zapewnia to nie­przerwany i dynamiczny rozwój gospodarki narodowej, właściwego udziału inwestycji modernizacyjnych,.polegających na rozbudo­wie, i inwestycji nowych; najbliższe lata powinny być – w odróżnieniu do dotych­czasowej, polskiej praktyki inwestycyjnej – latami modernizacji inwestycji pro­dukcyjnych, rewaloryzacji posiadanych zasobów w miastach. Nowe inwestycje po­winny dotyczyć infrastruktury technicznej, budownictwa mieszkaniowego oraz to­warzyszącego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)