FUNKCJE KIEROWNICZE

Osoby, sprawujące w wykonawstwie funkcje kierownicze, odpowiadają za wykonywanie tych funkcji zgodne z zasadami współczes­nej wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz za staranne wykonywanie zadań, właściwą ich organizację i jakość (art. 19),Kierownictwo budowy ma obowiązek prowadzenia dziennika budowy, który jest urzędowym dokumentem, przedstawiającym przebieg robót budow­lanych oraz wydarzeń i okoliczności, jakie występują w czasie przebiegu realiza­cji budowy. Przepisy prawa określają w jakich przypadkach nie ma obowiązku pro­wadzenia dziennika, a ponadto, że właściwy organ może nałożyć obowiązek prowa­dzenia dziennika procesów montażowych lub rozbiórkowych konkretnych obiektów (art. 34 i 28 ust. 4), Przed rozpoczęciem robót budowlanych musi być w dzienniku dokonany wpis osób, wyznaczonych do kierowania i nadzoru nad robotami budowlany­mi.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)