INTERPRETACJA REGULAMINU

Przewodniczący ma prawo interpretowania regulaminu AFL—CIO między posiedzeniami Rady Wykonawczej. Mianuje niektórych funkcjonariuszy związkowych i decyduje o ich wynagro­dzeniu. Jest z urzędu członkiem wszystkich komitetów. Wspólnie z sekretarzem-skarbnikiem kieruje stale pracą AFL—CIO. Sekretarz-skarbnik jest odpowiedzialny za finanse AFL—CIO. W praktyce interesuje się całokształtem działalności Federacji.Zgodnie z zaleceniem statutu, w celu załatwienia określonych spraw związkowych AFL—CIO powołuje komitety (committees), m. in. Komitet Ustawodawczy. Członkowie komitetów są powoły­wani przez przewodniczącego AFL—CIO i sprawują swe funkcje pod jego kierunkiem. Centrala AFL—CIO składa się z wydziałów (de- partments), takich jak m. in. Wydział Związków Przemysłowych, Wydział Związków Metalowych. Wydziały obejmują w zasadzie poszczególne gałęzie przemysłu lub rzemiosła. Jednym z ważnych za­dań wydziałów jest rozszerzanie działalności związków zawodowych na nowe gałęzie przemysłu i rzemiosła, a także załatwianie sporów między członkami związków. Wydziały dysponują prawem repre­zentowania organizacji na zewnątrz.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)