INWESTYCJE CENTRALNE

Inwestycje centralne, podejmowane przez rząd, wymagające zatwierdzenia przez Sejm PRL, dotyczą:rozwoju krajowej-bazy surowcowo-paliwowej i energetycznej; inwestycje tej grupy charakteryzują się szczególnie wysoką kapitałochłonnością i amortyzują się przez długi czas, budowy i rozbudowy wielkiej infrastruktury technicznej; dotyczą one in­westycji komunikacyjnych, wodnych, kompleksowych przedsięwzięć zmierzających do ochrony środowiska, rekultywacji terenów zdewastowanych przez działalność wydo­bywczą i przemysłową,  rozwoju infrastruktury społecznej o szczególnym i ogólnokrajowym znacze­niu; przykładami inwestycji tej grupy są realizowane w latach osiemdziesiątych: Centrum Onkologii, Centrum Zdrowia Matki Polki, Biblioteka Narodowa,  inne inwestycje o strategicznym charakterze gospodarczym, inwestycje wy­nikające z porozumień międzynarodowych, zawartych -przez rząd PRL oraz inwesty­cje służące celom obronności i bezpieczeństwa kraju.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)