NAJWYŻSZA WŁADZA

Najwyższą władzą Federacji jest konwencja, czyli zjazd, który odbywa się co dwa lata. Biorą w nim udział delegaci wszystkich zrzeszonych związków. Związki wysyłają delegatów na zjazd w licz­bie na ogół proporcjonalnej do swojej liczebności. Jednakże każdy związek krajowy, bez względu na liczbę swych członków, musi mieć co najmniej jednego delegata. Zjazd ustala wytyczne działalności AFL—CIO w sferach: politycznej, gospodarczej, socjalnej i kultural­nej; wybiera też większością głosów Radę Wykonawczą (Executive Council). Rada Wykonawcza, jako przedstawicielstwo zorganizowanych pra­cowników, występuje na zewnątrz wobec władz ustawodawczych, organów administracyjnych i gospodarczych państwa, sądów, a także wobec zrzeszeń i związków przedsiębiorców na szczeblu federalnym. Rada ustala środki niezbędne do wprowadzenia w życie uchwał zjazdu, udziela wskazówek wszystkim organom i instytucjom Fede­racji, uchwala budżet, ustala fundusze wydatków specjalnych, regu­luje zasady pomocy finansowej dla poszczególnych związków.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)