NIEZBĘDNE UŚCIŚLENIE PLANÓW

Niezbędne jest ‚uściślanie planów i ich aktualizacja. Pierwszym planem,o najbardziej dyrektywnym charakterze, jest wieloletni plan działalności w za­kresie każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dalsze plany dotyczą poszczegól­nych etapów realizacji, a więc zadań inwestycyjnych i odpowiednich do ich wyko­nania planów kilkuletnich. Następnie dla każdej Jednostki wykonawstwa inwesty­cyjnego należy ustalić zadania roczne i kwartalne. Na tych ostatnich kończy się planowanie o charakterze dyrektywnym. Planowanie operatywne dotyczy bezpośred­nio działalności produkcyjnej i okresów miesięcznych, tygodniowych i dobowych. Planowanie jest niezbędne przy organizacji oraz realizacji każdego działania. Kompletny cykl planowania Jest też wymaganiem stawianym przez zasadę komplekso­wości, a wynika z podstawowych przesłanek teorii organizacji i zarządzania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)