OKRES ADMINISTRACJI

W okresie administracji J. F. Kennedy’ego współpraca związków zawodowych z rządem układała się nieco lepiej. Na wniosek centrali AFL—CIO prezydent utworzył w 1961 r. specjalny organ o charak­terze doradczym — Doradczy Komitet do spraw Polityki w Stosun­kach Pracy (Advisory Committee on Labor—Management Policy), zajmujący się szeioko pojętymi problemami stosunków między pra­codawcami a pracownikami. Komitet ten, działający z pewnymi mo­dyfikacjami do czasów prezydentury G. Forda, składał się z przed­stawicieli związków zawodowych, przedsiębiorców oraz specjalistów od stosunków pracy. Nie spełnił on jednak nadziei ruchu związkowe­go. W 1960 r., jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, AFL—CIO zawarła z J. F. Kennedym porozumienie w sprawie zwiększenia świadczeń socjalnych z tytułu zatrudnienia. Warunki tego porozu­mienia zostały zrealizowane tylko częściowo .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)