ORGANIZACJA PROJEKTOWANIA

Dokumentację projektową inwestycji oraz nadzór autorski nad realizacją sporządzają i sprawują jednostki projektowania w postaci państwowych lub spółdzielczych biur projektowych, pracowni projektowych oraz osób fizycznych, spełniających warunki do pełnienia samodzielnych funkcji w za­kresie projektowania, posiadających zezwolenia urzędów wojewódzkich na tę dzia­łalność. Jakość rozwiązań projektowych ma decydujący wpływ na efektywność działal­ności inwestycyjnej na etapie realizacji, a ekonomika użytkowania obiektów jest jeszcze w większym stopniu zależna od ich projektowania. Postęp techniczno-tech­nologiczny można wprowadzać do budownictwa nieomal wyłącznie za pomocą rozwią­zań projektowych. Przedstawione stwierdzenia są bezdyskusyjne, dlatego więc ma­jąc ogólne rozpoznanie o niezadowalającej, kompleksowo ujmowanej jakości pro­jektowania obiektów inwestycyjnych, należy wprowadzić takie układy organizacyj­ne i ekonomiczne, które zapewnią projektowaniu udział kadry o najwyższych kwali­fikacjach i wysokim potencjale inwencji twórczej i umożliwią Jednocześnie dobre warunki oraz motywacje do wyzwolenia tego potencjału.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)