ORGANIZACJA SŁUŻB INWESTYCYJNYCH

Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje aparatu inwestycyjnego: nadzorujący, organizowany w ministerstwach, innych urzędach centralnych oraz urzędach woje­wódzkich, oraz realizacyjny.Służba inwestycyjna o charakterz‘e nadzorującym prowadzi poli­tykę inwestycyjną swojego resortu lub województwa, koordynując działalność nad­zorowanych Jednostek. Do jej obowiązków w szczególności należą:    programowanie inwestycji centralnych (resorty) oraz inwestycji rad na­rodowych i budownictwa mieszkaniowego (samorządy terytorialne województw),wnioskowanie inwestycji centralnych, a po ich akceptacji przez Radę Mi­nistrów, zawieranie umów z przyszłymi inwestorami,  współudział i koordynacja badań efektywności prowadzonych i zrealizowa­nych inwestycji,   współudział przy uruchamianiu funduszy (w tym kredytów) na inwestycje nadzorowanych jednostek,  zbieranie informacji oraz statystyk dotyczących koordynowanych inwe­stycji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)