PROCENTY I WARUNKI

Oprócz tego związki zawodowe korzystają z wielu małych banków typu spółdzielczo-związkowego (na przykład Credit Union), dających swoim udziałowcom wyższe procenty i lepsze warunki kredytowe niż inne banki. Brak jest danych, które pozwalałyby chociaż w przybliżeniu okre­ślić, jaki odsetek ogółu członków związków zawodowych korzysta z systemu bankowości związkowej, a tym samym stwierdzić, na jaką skalę spełnia on społecznie pożyteczną rolę w całokształcie polityki socjalnej w Stanach Zjednoczonych. Do zakresu samodzielnej działalności społecznej związków zawodo­wych należy także cały kompleks zagadnień związanych z przezwy­ciężaniem przejawów dyskryminacji z powodu rasy, płci, stażu pracy itd. Wielu amerykańskich badaczy tego problemu stwierdza, że mimo pewnego postępu w ostatnich latach, związki zawodowe nadal mają wyraźny udział w dyskryminacji niektórych grup ludności, zarówno w dziedzinie zatrudnienia pracowników, jak i przyjmowania nowych członków do związków.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)