ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W KSZTAŁTOWANIU PŁAC W GOSPODARCE NARODOWEJ

Podstawową formą uczestnictwa amerykańskich związków zawo­dowych w kształtowaniu płac są dwustronne pertraktacje (collective baręaining) z pracodawcami, poprzedzające zawarcie między da­nym związkiem a pracodawcą umowy zbiorowej (labor contract), która określa szczegółowe warunki pracy, wynagradzania pracow­ników oraz przyznawania im innych świadczeń, zasady przyjmowa­nia i zwalniania z pracy, szkolenia itp.Umowy zbiorowe są najważniejszym dokumentem w stosunkach między pracodawcami a pracobiorcami. Obie strony zobowiązują się do ich przestrzegania i biorą na siebie odpowiedzialność za realizację postanowień. Umowa zbiorowa jest zawierana na czas określony, najczęściej na 3 lata. Ponieważ nie istnieją ogólnopaństwowe prze­pisy określające górne pułapy płac (z wyjątkiem płac minimalnych), poziom płac jest różny i na ogół zależy od wytrwałości i zdolności negocjacyjnych poszczególnych związków zawodowych podczas per­traktacji z pracodawcą.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)