W CYKLACH INWESTYCYJNYCH

Badania efektywności muszą być prowadzone w całych cyklach inwestycyjnych. Przy programowaniu polegają one na obliczeniowym ustaleniu efektywności oraz uzasadnieniu celowości inwestycji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna wszechstronnie i dokładnie określać rodzaje i wielkości nakładów. W trakcie re­alizacji muszą być osiągnięte założenia ekonomiczne programu oraz ustalenia do­kumentacji projektowej. Niedopuszczalne powinno być osiąganie efektów niższych od założonych oraz zwiększanie zaplanowanych nakładów. Zasada kompleksowości wymaga uwzględniania przy planowaniu wszystkich pro­cesów gospodarczych związanych bezpośrednio lub pośrednio z rozpatrywanym dzia- laniem inwestycyjnym. Wymaga ona jednocześnie ścisłego i harmonijnego powiąza­nia wszystkich elementów planu oraz dokładnej jego realizacji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)