W PRZYPADKU INWESTYCJI

W przypadkach inwestycji elementy okresu obliczeniowego wyznacza się nastę­pująco: jako okres b przyjmuje się dyrektywny cykl realizacji zadania lub przed­sięwzięcia (ewentualny normatyw wartości cyklu), natomiast okres n oblicza się na podstawie średniej stawki na amortyzację środków trwałych, tworzonych dzięki analizowanej inwestycji oraz umorzenia nakładów niematerialnych i prawnych.Dla inwestycji w przemyśle i budownictwie okres m, stanowiący sumę okresów b i n, należy porównać z aktualnie obowiązującym, maksymalnym okresem kredytowa­nia, właściwym dla danej gałęzi. Jeżeli okres obliczeniowy m obliczony dla bada­nego zamierzenia rozwojowego jest różny od odpowiadającego mu maksymalnego okre­su kredytowania, jako-podstawę rachunku przyjmuje się krótszy z tych okresów.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)