W SKALI MIKROEKONOMICZNEJ

Przedsiębiorstwa, rady narodowe oraz spółdzielczość mieszkaniowa planują swą działalność inwestycyjną w skali mikroekonomie z n e j, a przedmiotami planowania są określone przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne. Planowanie inwestycji, związane z działalnością zawodową inżynierów doty­czy planowania wieloletniego i planowania rocznego. Przy planowaniu wielolet­nim przedmiotem planowania są przedsięwzięcia inwestycyjne lub. ich wyodrębnio­ne części – zadania. W kolejnych planach rocznych przedmiotem planowania są za­dania inwestycyjne ze ściśle określoną ich wartością kosztorysową, efektami, cyklem realizacji, terminami osiągania zaprojektowanych mocy i efektami ekono­micznymi. Częścią programową planowania musi być wybór rzeczowego zakresu in­westycji, ustalony na .podstawie przeprowadzonej analizy i rachunku ekonomiczne­go.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)