WŁAŚCIWA ROZBUDOWA

Właściwa rozbudowa zaplecza produkcyjno-usługowego budownictwa to istotny przejaw koncentracji produkcji pomocniczej oraz usług dla produkcji podstawowej na placach budowy, pozwalającej na efektywną mechanizację budownictwa. To Jedno­cześnie poprawna droga do uprzemysłowienia produkcji budowlanej i dynamicznego wzrostu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Należy przy tym ograniczać dotychczasową praktykę organizowania baz produkcyjno-usługo- wych dla poszczególnych przedsiębiorstw i stopniowo przechodzić na wyodrębnione przedsiębiorstwa działające dla potrzeb określonego regionu lub zrzeszenia przedsiębiorstw. Bezwzględnie konieczna jest pełna zgodność zakresu rzeczowego planu każdego zadania inwestycyjnego z niezbędnymi nakładami finansówymi. Zakres rzeczowy wy­nikać muSi z dokumentacji projektowej, a jest wyrażany wielkościami charaktery­zującymi poszczególne obiekty (m2 powierzchni użytkowej, m przestrzeni zabudo­wy, m w przypadku obiektów liniowych, jak rurociągi, linie energetyczne lub te­lekomunikacyjne, czy ulice lub drogi o określonych szerokościach) przy opraco­wywaniu założeń techniczno-ekonomicznych oraz projektów wstępnych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)