ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Do zakresu jego działalności należą sprawy: nadzoru nad działalnością terenowych organów administracji, planowania prze­strzennego, urbanistyki i architektury, nadzoru urbanistyczno-budowlanego, ar­chitektonicznego i techniczno-budowlanego, gospodarki komunalnej i mieszkanio­wej, gospodarki gruntami nierolniczymi i nieleśnymi, geodezji i kartografii, koordynacji projektowania architektoniczno-budowlanego,w tym zasad i trybu wy­dawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania,oraz komplek­sowej kontroli województw.Organami pierwszej instancji w budownictwie osób fizycznych są urzędy gmin­ne, miejskie i dzielnicowe miast podzielonych na dzielnice. W zakresie pozosta­łego budownictwa państwowego, spółdzielczego i organizacji społecznych – urzędy wojewódzkie. Wskazane organy sprawują nadzór nad działalnością realizacyjną i eksploatacyjną obiektów budowlanych. Zadania państwowego nadzoru budowlanego mają charakter władczy i niewładczy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)